Družina Směrnice za stanovení úplaty za vzdělávání

Směrnice ke stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině

Ředitel Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9 vydává na základě § 13 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky 423/2023 Sb.), tuto směrnici.

1. Působnost a zásady směrnice
1.1 Směrnice upravuje podmínky pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání, její snížení nebo prominutí.

1.2 Zásady směrnice:
- musí být vydány písemně,
- nesmí být vydány v rozporu s právními předpisy,
- vznikají na dobu neurčitou,
- musí být přístupné všem zaměstnancům.

2. Přihlašování a odhlašování ke vzdělávání ve školní družině 
2.1 Ve školní družině je ředitelem školy určena vedoucí vychovatelka jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců (vychovatelek). Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům (rodičům), vyřizování námětů a stížností.

2.2 Přihlašování a odhlašování žáka ke vzdělávání ve školní družině je prováděno na základě písemné přihlášky zákonných zástupců žáka. O přijetí účastníka do činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací, zájmové a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

2.3 O zařazení dětí do vzdělávání ve školní družině rozhoduje ředitel školy.

3. Stanovení výše úplaty ve školní družině 
3.1 Výši úplaty účastníka ve školní družině na období školního roku stanovuje zřizovatel nejpozději do 30. června předchozího školního roku. Nestanoví-li zřizovatel výši úplaty v tomto termínu, zůstává výše měsíční výše úplaty na období dalšího školního roku stejná jako v předchozím školním roce.

3.2 Výše úplaty respektuje § 14 vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Ředitel školy informuje zákonné zástupce o výši úplaty.

4. Snížení, prominutí úplaty za školní družinu 
4.1 O snížení či prominutí úplaty za školní družinu rozhoduje ředitel školy. Úplata za školní družinu může být snížena nebo prominuta, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a Tuto skutečnost prokáže řediteli,
d) účastník má nárok na přídavek na dítě podle zákona o státní sociální podpoře,
e) v kalendářním měsíci je omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů.

4.2 Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku za školní družinu předloží škole:
a) žádost s uvedením důvodu,
b) kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči,
c) kopii dokladů, které prokazují, že je příslušný poplatek skutečně vyplácen.

5. Podmínky úplaty 
5.1 Úplatu za školní družinu lze hradit:
a) v hotovosti v kanceláři školy nejpozději do 15. října daného školního roku; v případě rozložení plateb na dvě části, musí být druhá část uhrazena nejpozději do 15. února daného školního roku,
b) převodem na účet školy (číslo účtu: 123-6705570297/0100, variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla dítěte) do 15. října daného školního roku; v případě rozložení plateb na dvě části, musí proběhnout druhá platba nejpozději do15. února daného školního roku.

5.2 Pokud za dítě není uhrazen poplatek do měsíce po splatnosti, ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze vzdělávání ve školní družině.

6. Závěrečná ustanovení 
6.1 Kontrolou provádění této směrnice je pověřena vedoucí vychovatelka školní družiny.

6.2 Tato směrnice svojí platností ruší předchozí směrnici „Směrnice ke stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině“ ze dne 30. října 2020

6.3 Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024

UPOZORNĚNÍ
Změna termínu sběru papíru!!!
Sběr starého papíru proběhne v termínu 5. a 6. června před hlavní budovou, ráno v 7.00-8.00 a odpoledne ve 13.00-16.00.
AKTUÁLNĚ
21.05. 8.00: Finále Poháru Rozhlasu - krajské kolo - starší žáci
22.05. ŠVZ 4. A, 4. B - Břeclav
22.05. 8.00: Fyzikální olympiáda - okr. kolo - Š. Vojtěch
23.05. ŠVZ 7. C - Vranov
23.05. 8.30: Divadelní představení Honza málem králem I. - IV. ročník
23.05. 9.30 : Den bez úrazu 2. A, 2. B
23.05. 10.00: Den bez úrazu 1. A, 1. B
23.05. 10.00 - 13.30: Den bez úrazu 8. A, 8. B
24.05. ŠVZ 7. C - Vranov
24.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Povídej a hraj si se mnou 3. A
25.05. 10.45: Finále PPO futsalové ligy SVČ Znojmo - II. stupeň
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie