Škola Informace podle zákona o svobodném přístupu k info

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpi
Název: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
Adresa: náměstí Republiky 902/9, Znojmo 669 02
IČ / DIČ: 45671303 / CZ45671303
REDIZO: 600127737
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo 669 22
Zřizovací listina: Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Znojma Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9, ze dne 29. března 1999 
Telefon: 515 224767
E-mail: kancelar.skoly@zsrepubliky.cz
Datová schránka: bdk3p9s
Webové stránky: www.zsrepubliky.cz
Případné platby lze poukázat na číslo účtu: 123-6705540207/0100, Komerční banka a.s.
Kontaktní osoba pro poskytování informací:

Mgr. Jiří Šmahaj, ředitel školy
Telefon: 515 222922
e-mail: skola@zsrepubliky.cz

Úřední hodiny: Denně od 8.00 do 14.00 hod.
Podatelna:

Adresa:                  Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
                                – sekretariát školy
                                náměstí Republiky 902/9
                                Znojmo 669 02

E-mail:                     kancelar.skoly@zsrepubliky.cz

Telefon:                   515 224 767

Mobil:                      739 389 032

Datová schránka:   bdk3p9s

Provoz podatelny:  denně 8.00 – 14.00 hodin

Činnosti,
které příspěvková organizace vykonává:

Základní škola
Ředitel organizace:

Mgr. Jiří Šmahaj
jmenovaný Radou Města Znojma na základě konkurzního řízení Jmenovacím dekrete ze dne 8. 6. 2018 s účinností od 1. 8. 2018

Poskytované vzdělání: Základní vzdělávání poskytuje a dále rozvíjí základní vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty žáků získané v předškolním vzdělávání, které jsou důležité pro rozvoj každého jedince.
Forma vzdělávání: Denní
Seznam hlavních dokumentů:

Zřizovací listina 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 
Školní řád 
Pravidla hodnocení výsledků žáků
Provozní řád školy 
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní jídelny

Pravomoci ředitele školy:
 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb
 • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a schválenými učebními dokumenty
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady
 • zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka
 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených MŠMT
 • odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školských zařízeních
 • stanovuje organizaci a podmínky provozu škol
 • odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle ustanovení školského zákona v souladu s účelem, na které byly přiděleny
 • předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného MŠMT
 • rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v případech vymezených školským zákonem
 • plní všechny úkoly zaměstnavatele vůči všem zaměstnancům příspěvkové organizace
Ředitel školy rozhoduje o těchto právech a povinnostech v oblasti státní správy:
 • zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 školského zákona
 • zamítnutí o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 školského zákona
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4 školského zákona
 • odklad povinné školní docházky podle § 37
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
 • přijetí k základnímu vzdělávání podle §46
 • přestupu žáka na základě žádosti zákonného zástupce podle § 49 odst. 1
 • převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2
 • povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2
 • opakování ročníku pro splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6
 • přijetí ke vzdělání ve střední škole podle §59 a v konzervatoři podle § 88
 • uznání dosaženého vzdělání podle § 70
Možnosti odvolání:
 • proti rozhodnutím ve věcech práv a povinností v oblasti státní správy je přípustné odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím ředitele školy
 • odvolací lhůta je 15 dnů
Nejdůležitější právní předpisy:
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko- psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 410/2004 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
 • vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
Poskytování informací:

Žádost o poskytnutí informace se podává:

  • ústně (telefonicky, osobně) nebo
  • písemně (poštou, osobně, elektronickou poštou).
 • Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinná osoba sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.
 • Není-li žádost vyřízena ústně, v případě ústních žádostí, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možností pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.
 • Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.
 • Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
 • Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli.
 • Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník. Lhůtu může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o 10 dní pouze z těchto důvodů:
  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách povinné osoby, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
  • konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti
  • konzultace mezi více organizačními útvary povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
 • Pověřený pracovník je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení.
 • Pokud povinná osoba odmítne zcela nebo zčásti poskytnout informace žadateli, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí, které je správním rozhodnutím a musí obsahovat tyto náležitosti:
  • název a sídlo povinného subjektu
  • číslo jednací a datum vydání rozhodnutí
  • označení žadatele o informaci
  • výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem
  • odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů
  • poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání odvolání
  • vlastnoruční podpis statutárního orgánu povinné osoby s uvedením jména, příjmení a funkce
  • jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka.
 • Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou.
 • Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, povinná osoba přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.
Evidence písemných žádostí o poskytnutí informace:
 • Pověřený pracovník vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.
 • Evidence žádostí obsahuje:
  • datum doručení žádosti, věc, číslo jednací
  • jméno a příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele
  • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena
  • datum vyřízení žádosti.
 • Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů; Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
Úhrada za poskytnutí informace:
 • Povinná osoba je oprávněna požadovat náhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
 • Povinná osoba je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.
Sazebník úhrad:
 • podání ústní informace bez vyhledání podkladů           zdarma
 • informace s vyhledáním podkladů
  • mzdové náklady za každých započatých 15 minut pracovníka (vyhledání a zpracování informací)     
                                                                   50,- Kč
  • pořízení kopie dokladů na kopírovacím stroji nebo tiskárně
   • formát A4 jednostranný              3,- Kč
   • formát A4 oboustranný               5,- Kč
   • formát A3 jednostranný              5,- Kč
   • formát A3 oboustranný               0,- Kč
  • poštovné za odeslání dopisu (při žádosti žadatele)
                                                                     50,- Kč
 • stejnopis/opis vysvědčení (vyhledání údajů, tiskopis, vyhotovení)                                                                           100,- Kč
Stížnosti:
 • stížnosti se podávají:
  • poštou
  • elektronicky
  • ústně
 • telefonicky se stížnosti nepřijímají a neevidují
 • pověřenou osobou je ředitel školy
 • o ústní stížnosti je se stěžovatelem sepsán zápis
 • pokud stěžovatel požádá o utajení totožnosti, postupuje se šetření stížnosti bez informací, které by mohly stěžovatele identifikovat
 • pokud je utajení stěžovatele překážkou řádného prošetření stížnosti, je požádán o udělení souhlasu s uvedením údajů o jeho osobě
 • stížnost nevyřizuje osoba, proti níž je stížnost směřována
 • stížnost se prošetří a informuje stěžovatel zpravidla do 30 dnů
Výroční zpráva o poskytování informací:
 • výroční zpráva je vždy zpracována za uplynulý školní rok do 15. září
 • výroční zpráva je k nahlédnutí v kanceláři školy
UPOZORNĚNÍ
Změna termínu sběru papíru!!!
Sběr starého papíru proběhne v termínu 5. a 6. června před hlavní budovou, ráno v 7.00-8.00 a odpoledne ve 13.00-16.00.
AKTUÁLNĚ
21.05. 8.00: Finále Poháru Rozhlasu - krajské kolo - starší žáci
22.05. ŠVZ 4. A, 4. B - Břeclav
22.05. 8.00: Fyzikální olympiáda - okr. kolo - Š. Vojtěch
23.05. ŠVZ 7. C - Vranov
23.05. 8.30: Divadelní představení Honza málem králem I. - IV. ročník
23.05. 9.30 : Den bez úrazu 2. A, 2. B
23.05. 10.00: Den bez úrazu 1. A, 1. B
23.05. 10.00 - 13.30: Den bez úrazu 8. A, 8. B
24.05. ŠVZ 7. C - Vranov
24.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Povídej a hraj si se mnou 3. A
25.05. 10.45: Finále PPO futsalové ligy SVČ Znojmo - II. stupeň
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie